Σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Παρουσίαση των αρχιτεκτονικών προτάσεων με τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές εικόνες και videos

Παράλληλα λαμβάνονται οι εγκρίσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ( αρχαιολογία, πυροσβεστική, Δήμος κλπ) ενω συγχρόνως
εκπονούνται οι λοιπές μελέτες που απιτούνται κατα περίπτωση  (στατικά, μηχανολογικά, ενεργειακή απόδοση κτιρίου κλπ)

Κατατίθεται ο φάκελος στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για την έγκριση δόμησης και τέλος εκδίδεται η άδεια δόμησης
Έγκριση και Άδεια δόμησης σε 3 βήματα

Για τη χορήγηση Άδεια Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της.
2. Αρχιτεκτονική μελέτη.
3. Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.
4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
9. Μελέτη καυσίμου αερίου.
10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.
12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο
υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής
δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.
14. Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του
υπουργού Περιβάλλοντος.15. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως
φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες.
16. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.


Δεν περιλαμβάνονται
 • το κόστος του Τοπογραφικού
 • το κόστος της επίβλεψης & οι EXTRA χρεώσεις της μετακίνησης, της διαμονής και των εργατοωρών κατα περίπτωση.
Ενημερωθείτε για αυτές ΕΔΩ

Περιλαμβάνονται
 • Μελέτες Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Τεύχη προϋπολογισμού, Χρονικός προγραμματισμός, κλπ
 • Διάφορες χρεώσεις (ελάχιστη αμοιβή κλπ.)
 • Φορολογικά όπως Δημοσίου (ΚΗ'), ΚΗ' Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου, Ι.Κ.Α. προκαταβολή εργοδότη, Ι.Κ.Α.
προκαταβολή ασφαλισμένων,Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Παράβολο Δημοσίου, Χαρτόσημο επί Τ.Ε.Ε. & Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
Παράβολο Ν. 1041/80 άρθρο 77, Ο.Γ.Α, Ε.Τ.Ε., ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ κλπ
Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο των στοιχείων και εφόσον
αποδειχθούν ορθά. Η έγκριση ισχύει για ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας μεγαλύτερης των
Ειδικότερα, για τη χορήγηση Εγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη
2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.
3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή
υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
4. Φύλλο ελέγχου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα.
6. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα.
7. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του
έργου.
8. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.
9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.
10. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.
11. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
12. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.
13. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
e-Shop
Άδεια για κατασκευές που υπολογίζονται με αναλυτικό προυπολογισμό (μικροκατασκευές- πέργκολες -πισίνες- εσωτερικές Διαρρυθμίσεις κλπ)  Αμοιβή Μηχανικού 50% του
προυπολογισμού €+ Φπα + Φορολογικά 5%του προυπολογισμού €). O προυπολογισμός που λαμβανεται υπ' όψην δεν είναι ο πραγματικός αλλά ενας συμβατικός με τιμές που
έχει ορίσει το κράτος για κάθε εργασία. Μπορείτε να τον δείτε
ΕΔΩ
Για Προσθήκες

+20% του κόστους της αδείας
Για Διαρρυθμίσεις

+25% του κόστους της αδείας
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Κύρια προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι να μην επηρεάζεται όγκος οι όψεις του κτιρίου ή η χρήση του. Η έκδοση αυτή της αδείας δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις υποχρεώσεις του απένατι σε αυτούς που θα Στην
περίπτωση της άδειας μικρής κλίμακας εμπίπτουν αυστηρώς οι παρακάτω περιπτωσεις :

1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την
απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
4. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
5. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
6. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
7. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις
θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
8. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις
προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
9. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
10. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης
από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
11. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
12. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
13. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
14. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους,  αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί
τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
15. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
16. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
17. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την
προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00)
μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της
κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
18. Τοποθέτηση κεραιών.
19. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
20. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
21. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
22. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
23. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου
περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.  
24. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα κι συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα
εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας.
25. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
26. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
27. Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
28. Λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/89, ΦΕΚ 59 Δ  & Αποφ.13448/12, ΦΕΚ 116/ΑΑΠ).
29. Εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων (Αποφ. 9584/11, ΦΕΚ 492/Β).
ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 €)
Άδεια Μικρής Κλίμακας
Άδεια για κατασκευές που υπολογίζονται με  Αναλυτικό Προυπολογισμό
Έγκριση & Άδεια Δόμησης
Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
ζ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
η. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής
ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή
τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 €)
Εργασίες με γνωστοποίηση
Αλλαγή Χρήσης με ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
κατά τις διατάξεις του ΝΟΚ άρθ. 5–παρ. 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 23
του ΝΟΚ.

Περιλαμβανονται:
 • Βεβαίωση Χρήσεων Γης από τον αρμόδιο Δήμο.
 • Αιτιολογική Έκθεση Μηχανικού
 • Τεχνική Έκθεση Επάρκειας Στατικών Φορτίων
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια με τη νέα χρήση

ΔΕΝ Περιλαμβάνεται η Έγγραφη Ενημέρωση ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στις περιπτώσεις διαφορετικής εσωτερικής
διασκευής από την εγκεκριμένη στο σχέδιο της υπάρχουσας οικοδομικής αδείας, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών
που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.(0-100m2)  500 € Κατηγορία: 2.(100-200m2)  600 €)
Για Αλλαγή Χρήσης με άδεια δόμησης

+20% του κόστους της αδείας
Για την επισκευή κτηρίων που ενταχθηκαν στις ρυθμίσεις των αυθαιρέτων

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 €)
Έγκριση εργασιών επισκευής της § 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/11
Περιλαμβάνονται
 • 2 Πανοραμικές φωτογραφίες των προσόψεων και του δρόμου.
 • Αντίγραφο της εγκεκριμένης από την οικοδ. άδεια όψης του κτιρίου.
 • Σχέδιο όψης με την πρόταση (τοποθέτηση επιγραφής).
 • Σχέδιο λεπτομερειών της επιγραφής.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 €)
Έγκριση τοποθετησης διαφημιστικής επιγραφής σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
Αφορά την βεβαίωση κυριας & βοηθητικής χρήσης για κτήρια οπιασδήποτε χρήσης
Δεν Περιλαμβάνεται το κόστος της μετάβασης στο πεδίο για αυτοψία

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.(0-250m2)  150 € 2. (250-500m2)  200 € 3. (500-1000m2)  300 €)
Bεβαίωση χώρου κύριας χρήσης
Εμβαδό Χώρου
Εμβαδό Χώρου