Διαχείρηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Επιχειρήσεων


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  5% Προυπολογισμού του Προγράμματος €  )
Ενταξη Επένδυσης σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

 • Φάκελος & Δικαιολογητικά
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (απλό) 500 € - 2. (μεσαίο) 1000 € - 3. (σύνθετο) 2000 € - 4. (απαιτητικό) 5000 € )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σκοπιμότητας


(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 1500 € )
e-Shop
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Αναλαμβάνουμε την εξεύρεση χρηματοδότησης για κάθε επιχείρηση, την σύνταξη της μελέτης και την εφαρμογή αυτής. Εμπειρία και γνώση που φαίνεται στα έργα μας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Ιδιωτικός Τομέας

1. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων


2. Management Consulting
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 14000, EMAS, HACCP, ΕΛΟΤ
  1801 κλπ.)
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και έργων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (μελέτη οργανωτικής δομής – επιχειρησιακών δραστηριοτήτων)
 • Μεταφορά τεχνολογίας
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης - AIMMS Συστημάτων Προγραμματισμού Παραγωγής (SMART ΙΙ), και διαχείρισης αποθεμάτων
 • Logistics

Δημόσιος Τομέας (Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση)

1. Μελέτες Πολιτικής για την Επιστήμη και Τεχνολογία
2. Υποστήριξη Προγραμμάτων Δημοσίου
3. Υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση
επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα
καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:
 • Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράμματα που εντάσσονται στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
 • Λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα: E-CONTENT, LEONARDO DA VINCI, ALTENER, SAVE, κ.λ.π.
 • Εθνικά Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας – ΕΠΑΝ (Έρευνα και Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Τουρισμός), Επιχειρησιακό
 • Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» - ΕΠ ΚτΠ (Παιδεία-Πολιτισμός, Εξυπηρέτηση του πολίτη & βελτίωση της Ποιότητας ζωής, Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία,
  Επικοινωνίες και Τεχνική βοήθεια), Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΠΕΠ, κλπ.
 • Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (πρώην άρθρα 23α, 23β, αναπτυξιακά κίνητρα ειδικών επενδύσεων).
 • Κανονισμός 1257/99 (πρώην 866/90).
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.
 • Χρηματοδοτήσεις από Venture Capitals, Seed Capital Fund, Θερμοκοιτίδες, Ν.Ε.Χ.Α. κ.α.
 • εχνικοοικονομικές μελέτες δανείων
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η εντατική εξειδίκευση των στελεχών της
e-MeLeTi σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της
μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδο τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελεί η πλήρωση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες
όπως:

 • Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης.
 • Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
 • Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών.
 • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της
  επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Ειδικότερα, εμείς αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένη φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:
 • Κατάρτιση σχεδίου καταγραφής των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη του βαθμού αναγκαιότητας αυτών.
 • Παρουσίαση σχεδίου πιθανών σεναρίων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά.
 • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της μελέτης (Τεχνικοοικονομική Μελέτη).
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική κρίση τους.

Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Το φάσμα των υπηρεσιών που, δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων
τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του εν λόγω Εθνικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος, η οποία εντοπίζεται στα εξής:

 • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από την επιχείρηση, όλων των απαιτούμενων εντύπων (εκθέσεων προόδου – ολοκλήρωσης) και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
  φορέα διαχείρισης του προγράμματος.
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στις επιτόπιες αυτοψίες ελέγχου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Υποβοήθηση των στελεχών της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την
  εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης σε αυτήν.
 • Υποβοήθηση των τμημάτων της επιχείρησης, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να
  οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.


Η e-MeLeTi. θέλει να ευχαριστήσει τους επιχειρηματίες που την εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων σε
αυτήν. Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη μας εμπειρία, η οποία προέρχεται από την δραστηριοποίηση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών όλο
αυτόν τον καιρό, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε πολύτιμο αρωγό σας στην προσπάθειά σας να κάνετε πράξη τα επιχειρηματικά σας σχέδια.
Η e-MeLeTi σας παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις ανάγκες σας σε  τεχνογνωσία και σε θέματα σχεδιασμού. Το οικονομοτεχνικό τμήμα της
συνιστά ένα πρότυπο κέντρο παροχής  ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποβοήθησης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην απορρόφηση και εκμετάλλευση των σύγχρονων  τεχνολογιών. Επιπλέον, παρέχονται
σύνθετων υπηρεσίες management στον για την υλοποίηση επενδυτικών έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η στρατηγική μας βασίζεται στην αντιστοίχιση τεχνολογικών αναγκών των διαφόρων
πελατών της με τις λύσεις που προσφέρονται από την ελληνική και διεθνή ανεπτυγμένη τεχνολογία, προσπαθώντας να καλύψει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, παρέχει τεχνογνωσία η οποία προέρχεται από ομάδα   συνεργατών με ευρύ τεχνολογικό υπόβαθρο και κατάρτιση.

Οι Υπηρεσίες μας αφορούν την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η e-MeLeTi διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές προσπάθειες διάδοσής της τα τελευταία χρόνια.
Την προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

Η e-MeLeTi υποβοηθά την πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δράσης περί επιχορηγήσεων επενδυτικών σχεδίων, περί φορολογικών ελαφρύνσεων και σε δράσεις πρόσληψης επιδοτούμενου
προσωπικού.
Τον επιχειρησιακός σχεδιασμό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις εστιάζονται σε λειτουργίες κρίσιμες για το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των βασικών χρηματο-
οικονομικών μεγεθών.
Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ιδιωτικό τομέα  μέσα από την εμπειρία και την εξειδίκευση των στελεχών μας.

Η e-MeLeTi αναλαμβάνει μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με Τραπεζικούς και Επιχειρηματικούς Ομίλους να σας εξασφαλίσει (εκτός από την επιχορήγηση) και την χρηματοδότηση για το έργο
που θα κατασκευάσετε,. Σας παρέχουμε παράλληλα νομικούς και οικονομικούς συμβούλους για να σας εξασφαλίσετε τους καλύτερους όρους για την επένδυσή σας.
Οικονομοτεχνικά έργα - Επιδοτήσεις
Φεβρουάριος 2016
Προγράμματα Επιχορηγήσεων για Επιχειρήσεις

Προκηρύχθηκαν τα 4 πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν σήμερα.
Στις 12 Οκτωβρίου 2015 ανακοινώθηκε η επίσημη προδημοσίευση για τα 4 προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ.
Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.
Πρόκειται για τα προγράμματα:
•        "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων"

•        "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"

•        "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

•        "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.


1.  Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά
σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.
Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
•        Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
•        Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται με
ποσό 15.000 ευρώ  έως 200.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιδοτούνται για:
•        Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
•        Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
•        Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
•        Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
•        Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
•        Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
•        Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον
τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

2.  Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομήςκαι της λειτουργίας τους, την
ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στηνεσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Μπορούν να συμμετέχουν:
•        Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
•        Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
•        Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Επιδοτούνται για:
•        Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
•        Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
•        Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
•        Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
•        Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
•        Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
•        Δαπάνες προβολής – προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
•        Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
•        Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
•        Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  μέσα στην τριετία
(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

3.  Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την
οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Μπορούν να συμμετέχουν
•        Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
•        Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.
Επιδοτούνται με
•        έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
•        έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
•        έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
I.  Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο
αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
II.   Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4.  Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
Μπορούν να συμμετέχουν
•        Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
•        Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επιδοτούνται με
ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ
Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
•        Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
•        Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
•        Υλικά / Κατασκευές
•        Εφοδιαστική Αλυσίδα
•        Ενέργεια
•        Περιβάλλον
•        Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
•        Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμες εταιρικές μορφές
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
Επιλέξιμες δαπάνες:
•        Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
•        Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
•        Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
•        Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
•        Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
•        Αποσβέσεις παγίων
•        Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
•        Προμήθεια αναλωσίμων
•        Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
•        Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
•        Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία
υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης
Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Δημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα