Διαχείριση Αυθαίρετων Κατασκευών
Η e-MeLeTi αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την διαχείριση αυθαιρέτων κτισμάτων η κατασκευών . Οι διαδικασίες ξεκινούν με την αποτύπωση της κατασκευής και των υπερβάσεων.
Ακολουθεί ο προσδιορισμός των επιφανειών που δύναται να διατηρηθούν και αυτών που πρόκειται να κατεδαφιστούν. Στην συνέχεια εκπονείται μελέτη της στατικής επάρκειας της κατασκευής και των υπερβάσεων
και οι τυχόν μελέτες κατεδάφισης που απαιτούνται για την ασφάλεια της κατασκευής και των κατοίκων. Έπειτα συντάσσεται φάκελος νομιμοποίησης των κατασκευών που δύναται να νομιμοποιηθούν στην
Πολεοδομία, ενώ παράλληλα γίνεται προσπαθεί εξαίρεσης της υποχρεωτικής κατεδάφισης των κατασκευών, που δεν δύναται να νομιμοποιηθούν και οι ιδιοκτήτες  επιθυμούν την διατήρηση τους, στην Νομαρχία.
Συνάμα συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις και ενστάσεις με σκοπό την μείωση των προστίμων της ανέγερσης και διατήρησης της αυθαίρετης κατασκευής, με εισαγωγή μειωτικών συντελεστών που προβλέπονται στην
πολεοδομική νομοθεσία και σπανίως χρησιμοποιούνται από τις Πολεοδομίες κατά την σύνταξη των εκθέσεων. Γενικά η   τακτοποίηση τέτοιων κατασκευών είναι διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση της πολεοδομικής
νομοθεσίας, εμπειρία στην  εκπόνηση μελετών και στην διακίνηση αυτών στην Πολεοδομία, λεπτομερείς γνώσεις επάνω στην ανέγερση και κατεδάφιση των κατασκευών και άψογη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες.  
Απαιτείται  επιμονή καθώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται  είναι     χρονοβόρες , πιθανώς να θίγουν συμφέροντα των περιοίκων και σίγουρα διαταράσσουν την ησυχία των υπαλλήλων των  υπηρεσιών. Οι μηχανικοί
και νομικοί μας σας παρέχουν πλήρη νομική  και τεχνική υποστήριξη στην πολεοδομία στα δικαστήρια, την αστυνομία και το ΙΚΑ.
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ
Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών με τον Ν. 4495/17
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή    ειδικού   προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις για πάντα για τα εντός και εκτός σχεδίου
πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτηριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν
απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή της
αυθαίρετης αλλαγής  χρήσης.
Στην διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία.


Δεν υπάγονται στη τακτοποίηση οι κατασκευές που βρίσκονται σε:

α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού και σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου ή σε δημόσιο κτήμα.

β) Εντός παρόδιας στοάς

γ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών

δ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.

ε) Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας ή κρίσιμη παράκτια ζώνη.
καθώς και σε ρέμα,

ζ) Σε αρχαιολογικό χώρο,σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και
, σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης,

η), Σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή προστατευόμενη περιοχή

θ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο

ι) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο

κ) Εκτός σχεδίου πόλεως εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.

λ) Εκτός σχεδίου πόλεως εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Εαν το ακίνητο σας ανήκει σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις τηλεφωνήστε μας για να σας ενημερώσουμε για τις εξαιρέσεις και την τυχόν δυνατότητα υπαγωγής σας!!!

Τα στελέχη της ΕΝΕΤΑ , αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την διαδικασία της τακτοποίησης,
που περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΩ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ  ΝΑ ΜΠΟΡΩ :

1.  Να το ΑΞΙΩΠΟΙΗΣΩ ενοικιάζοντάς ή μεταβιβάζοντάς το,
2.  Να ΣΥΝΔΕΘΩ με δίκτυα κοινής ωφέλειας. ΝΕΡΟ, ΡΕΥΜΑ, ΑΕΡΙΟ κλπ ,
3.  Να ΑΠΑΛΛΑΧΘΩ από ΠΡΟΣΤΙΜΑ της Πολεοδομίας και του ΙΚΑ που μου επεβλήθησαν
4. Να μην ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΙ από κακοπροαίρετους γείτονες φοβούμενος την επιβολή νέων προστίμων, ακόμα και την ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ,
5. Να το ΣΥΝΤΗΡΩ και να το ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ. Στους χώρους που εντάχθηκαν στην ρύθμιση και έχει περαιωθεί η διαδικασία, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με
έγκριση που δίνεται από την Πολεοδομία.

Διαδικασία Τακτοποίησης αυθαίρετων Χώρων

Α΄ Φάση  Υποβάλλουμε στην ηλεκρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ .

Αίτηση, Εξουσιοδότηση, Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής και
παράβολο είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο δεν   επιστρέφεται, και συμψηφίζεται με το πρόστιμο.

Β’ Φάση  Υποβάλλουμε εντός τεσσάρων 3 μηνών  τα έξης δικαιολογητικά

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής (εις διπλούν)  με τα Ατομικά Στοιχεία Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ. αριθμό και έτος
οικοδομικής άδειας εάν υπάρχει, εμβαδόν και χρήση του χώρου, χρόνο κατασκευής ή αλλαγής χρήσης του συνοδευόμενο από Αντίγραφο του Ε9 .
Δηλώνεται επίσης αν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης ,
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη, τομή, Διάγραμμα κάλυψης & Τεχνική Έκθεση με Φωτογραφίες όλων των όψεων,
 • Οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει έστω και για κάποιο μέρος του κτηρίου,
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα  ρυμοτομικού σχεδίου για τα εντός σχεδίου περιοχές ή εξαρτημένο από το ΕΓΣΑ’ 87 για τα εκτός σχεδίου,
 • Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής,
 • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού με τεχνική έκθεση ή στατική μελέτη  και φωτογραφίες ,
 • τεχνική έκθεση έλεγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .

Χρήσιμα

1. Μέχρι πότε μπορώ να ενταχθώ στις διατάξεις του νέου Νόμου;
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4643/19 με τροποποιήσεις του Ν. 4495/17. Παρατείνεται η προθεσμία ένταξης στον Ν. 4495/19, σχετιζόμενη με την κατηγορία αυθαιρέτου, και δίνεται κλιμακωτή παράταση, ανάλογα με
την ημερομηνία υπαγωγής, για την υποβολή των δικαιολογητικών στις δηλώσεις του Ν. 4178/13.

2. Σε πόσες δόσεις μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;
Ο αριθμός δόσεων εξαρτάται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και πιο συγκεκριμένα σε:
◦10
0 μηνιαίες δόσεις

Το ελάχιστο όριο δόσης είναι 50 €/μήνα ή 300 €/6μηνο

3. Θα υπάρξει κάποια διευκόλυνση για την αποπληρωμή του προστίμου;

Όσον αφορά στον τρόπο αποπληρωμής του προστίμου, ο νέος Νόμος προβλέπει διευκολύνσεις ως εξής:
◦Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή του προστίμου
◦Έκπτωση 10% για καταβολή του 30% του προστίμου στο πρώτο εξάμηνο
◦Έκπτωση 60% για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (έως 70 τμ + 15 τμ/τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων

4. Προβλέπει ο νέος Νόμος διευκολύνσεις για ευπαθείς ομάδες;

Ο νέος Νόμος προβλέπει ειδικές εκπτώσεις για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως:
◦Έκπτωση 70% για μονογονεϊκές οικογένειες (για την πρώτη κατοικία)
◦Έκπτωση 30% για μακροχρόνια ανέργους
◦Έκπτωση 85% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
◦Έκπτωση 80% για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%
◦Έκπτωση 80% για παλιννοστούντες ομογενείς για την κύρια και μοναδική τους κατοικία
◦Έκπτωση 50% για όσους απέκτησαν με γονική παροχή ακίνητο από πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης
◦Έκπτωση 80% για πολύτεκνους για κύρια κατοικία και 50% για δευτερεύουσα
◦Έκπτωση 70% για τρίτεκνους

5. Τι πρέπει να κάνω εάν έχω ενταχθεί και έχω πληρώσει παράβολο ή/ και πρόστιμο με βάση παλαιότερους Νόμους (3843/2010, 4014/2011, 4178/13)

Όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών των οποίων τα ακίνητα έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους Νόμους, ανεξαρτήτως αν έχουν καταβάλει μέρος ή ολόκληρο το πρόστιμο, υποχρεούνται να υποβάλουν εκ
νέου αίτηση με βάση το νέο Νόμο.  Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μετατρέπουν την προσωρινή 30ετή τακτοποίηση σε οριστική νομιμοποίηση των ακινήτων τους. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν θα υπολογισθούν
εκ νέου πρόστιμα και σε περίπτωση που αυτά προκύπτουν μικρότερα από αυτά που προέκυψαν από τους παλαιότερους Νόμους, είτε θα επιστραφεί η διαφορά που προκύπτει είτε θα αναπροσαρμοστούν ο
αριθμός και το ποσό των δόσεων.

6. Προβλέπει ο νέος Νόμος κάτι σχετικό με τις μικρές παραβάσεις

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, για την τακτοποίηση μικρών παραβάσεων προβλέπεται απλά η πληρωμή παραβόλου αξίας 250€ για οποιονδήποτε αριθμό τέτοιων παραβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις
αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του 1975.

Ενδεικτικά μικρές παραβάσεις θεωρούνται οι εξής: Εξωτερικοί φούρνοι, διακοσμητικές βρύσες, προσθήκη εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή διαστάσεων και μετατόπιση ανοιγμάτων, πέργκολες, δεξαμενές,
διαμόρφωση εδάφους έως ένα μέτρο, υπέρβαση ύψους περίφραξης έως ένα μέτρο, πρόχειρες κατασκευές από πανί ή νάυλον κλπ.

Ελάτε σε μας

Οι μηχανικοί μας θα ελέγξουν την πληρότητα του δικού σας φακέλου και θα προσδιορίσουν τυχόν  ελλείψεις.

Θα κοστολογήσουμε για εσάς το ύψος του παραβόλου & του προστίμου.

Η ΕΝΕΤΑ έχει συνάψει συνεργασία με τις εξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑLPHA & ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Σας εξασφαλίζουμε γρήγορη χρηματοδότηση με τους πιο ευνοϊκούς όρους.

Το κατασκευαστικό μας τμήμα μπορεί να σας προσφέρει λύσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν τον χώρο που τακτοποιείτε.
2310 239 349
για δωρεάν εκτίμηση προστίμου & δυνατότητας υπαγωγής
Αναζήτηση φακέλων και σχεδίων σε πολεοδομίες
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΑΙΤΗΣΗ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ & ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 4178/13, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΟΜΗ, ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ,  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ,
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • Απλο έργο θεωρείται αυτό που έχει λίγες και μικρές παραβάσεις.
 • υποχρεωτική σε όλα τα κτήρια έκτος της κατοικίας
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη υφιστάμενου & σχέδια προς υποβολή
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής
 • υποχρεωτική σε όλα τα κτήρια έκτος της κατοικίας
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τεχνική έκθεση μηχανικού για τον έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών Η/Μ, αυτοψία σχέδια Η/Μ
  εγκαταστάσεων.
 • υποχρεωτικό στα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ αυθαίρετα
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΔΙΧΩΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΟΡΩΝ
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΩΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΚΛΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ EXTRA
e-Shop
Το Λογισμικό μας...
 • Για την έκδοση των βεβαιώσεων χρησιμοποιούμε το πρόγραμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ που είναι διασυνδεδεμένο με το υπουργείο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θέση Αυθαιρέτου
ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-500 m2) 200 € - 2. (500-1.000 m2) 350 € - 3. (1.000-2.000 m2) 500 € - 4. (2.000-4.000 m2) 650 € - 5. (4.000-1.0000 m2)    800 € - 6. (1.0000-2.0000 m2) 1500 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 70 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 250 € - 2. (200-400 m2) 400 € - 3. (400-600 m2) 550 € - 4. (600-800 m2) 700 € - 5. (800-1.000 m2) 850 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1600 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (εντός & εκτος σχεδίου απλό έργο) 500 €  2. (εντός σχεδίου σύνθετο έργο) 800 € - 2. (εκτός σχεδίου) 1000 €)
Τακτοποίηση Αυθαιρέτου
Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών για πάντα
Στατική μελέτη για έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε ΕΓΣΑ
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Online Yπολογισμός προστίμου
setstats
 • Σύντομα στην διάθεση σας
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2) 700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )